Jei yra problema, yra ir sprendimas!

Konsultacijos

Teisinės konsultacijos

 

                          

 

UAB ,,AD HOMINEM“ IR MB ,,DE VERTO“ TEISĖS  KONSULTANTAI 

  • Atlieka įmonėse tvarkomų dokumentų teisinį vertinimą ir parengia įmonės veiklai reglamentuoti būtinus dokumentus. 
  • Pagal sutartis teikia įmonės teisininko bei personalo administravimo paslaugas,  t. y. įformina darbo sutartis, tvarko darbuotojų asmens bylas, parengia darbuotojų pareiginius nuostatus, įmonės darbo tvarkos taisykles. 
  • Teikia darbo teisės praktines konsultacijas įmonių vadovams.
  • Rengia įmonėmsKolektyvines sutartis, Darbo tvarkos taisykles, pareiginius nuostatus, materialinės darbuotojų atsakomybės nuostatus.
  • Atstovauja įmonėms sprendžiant  darbo ginčus, parengia procesinius dokumentus.
  • Siūlo įsigyti susistemintą svarbiausių LR Aukšiausiojo teismo priimtų nutarčių darbo teisės srityje pirmąją ir antrąją knygas.

 

ĮMONĖS VALDYMO DOKUMENTŲ TEISINIO VERTINIMO PASLAUGOS

 

Įmonės valdymo dokumentų teisinis vertinimas (toliau – vertinimas) naudingas tuo, kad jį atliekant galima nustatyti, ar įmonės paiso įstatymų, reglamentuojančių jos veiklą, reikalavimų, ar yra parengusios ir patvirtinusios būtinus dokumentus, ar tie dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar darbuotojai su jais supažindinti ir raštu patvirtinę apie susipažinimą.

Atliekant vertinimą siūlome tris svarbiausias teisines paslaugas, būtinas įmonės dokumentų būklei vertinti.

ĮMONĖS DOKUMENTŲ BŪKLĖ

1. Ar yra visi įmonės valdymo dokumentai, reglamentuojantys įmonės kaip darbdavio ir darbuotojų teisinius santykius?

2. Ar parengti dokumentai atitinka Darbo kodekso, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Dokumentų ir archyvo įstatymų bei kitų įmonės veiklą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus?

3. Ar dokumentai parengti, tvarkomi ir apskaitomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis, ar laikomasi Bendrosios dokumentų saugojimo terminų Rodyklės reikalavimų?

Kaina priklauso nuo įmonės veiklos specifikos ir dirbančiųjų skaičiaus

 

TEISINĖ PAGALBA

 

Darbo kodeksas ir kiti norminiai teisės aktai nustato įmonėms prievolę tvarkyti ir apskaityti valdymo dokumentus, kurie turi būti parengti pagal darbo kodekso reglamentuojamus reikalavimus ir atitikti įmonės veiklos specifiką. Nesant  būtinų dokumentų, įmonės vadovams atsiranda nemažai problemų sprendžiant ginčus su darbuotojais ar partneriais dėl neteisingų ar neteisėtų susitarimų ir veiksmų. Kad išvengtų ginčų, įmonės turi teisingai tvarkyti ir apskaityti visus įmonės veiklą reglamentuojančius dokumentus. Ne visos įmonės turi teisinę pagalbą, be kurios sunku įsivaizduoti teisėtą ir  tinkamą įmonės valdymą.

Siūlome 3 mėnesių trukmės  teisinę pagalbą.

Per tą laikotarpį:

1. Atliksime teisinį įmonėje esančių dokumentų vertinimą (auditą), t. y. nustatysime, ar teisingai sudaromos ir įforminamos darbo sutartys, ar laikomasi vyriausybės nutarimu nustatytos darbo sutarčių registravimo tvarkos, ar teisingai įforminamas darbo sutarčių pakeitimas ir nutraukimas, ar yra įmonės Darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos darbe instrukcijos, materialinės atsakomybės nuostatai, konfidencialios informacijos saugojimo taisyklės, ar teisingai rašomi įsakymai, forminamos komandiruotės, ar tvarkomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, ar darbuotojai teisingai priėmė ir perdavė įmonės materialines vertybes ir kt.

2. Parengsime trūkstamus dokumentus, atliksime dokumentų teisinę supažindinimo procedūrą.

3. Konsultuosime įmonės darbuotojus darbo teisės, t. y. darbuotojų priėmimo, perkėlimo, atleidimo iš darbo įforminimo, personalo dokumentų tvarkymo, darbuotojų asmens bylų vedimo ir kitais svarbiausiais darbo teisės klausimais.

4. Atsižvelgdami į įmonės veiklos specifiką, teiksime kitą  reikalingą teisinę pagalbą.

                     

ĮPRASTA KAINA          3 mėnesių teisinių paslaugų kaina 6 000 Lt (1 737,72 Eur)

 

Dėl nuolaidų ir kitos informacijos kreiptis el. p. lijana@elnet.lt, tel. 8 618 77 378

Atgal